Familjerådgivning i Stockholm

Vad är familjerådgivning?Familjerådgivningens huvuduppgift är samtal för att ”medverka till bearbetning av samlevnadsproblem och konflikter främst i par- och familjerelationer”.

Familjerådgivningen har ett förebyggande syfte och för att underlätta för par att söka hjälp i ett tidigt skede skall den vara en ”lågtröskel-verksamhet” och har ett extra starkt sekretesskydd.

Familjerådgivningen arbetar med alla slag av familjer och familjerelationer – med par, enskilda och hela familjen. Arbete med parrelationen är huvudfokus och familjerådgivningens specialitet.


Utdrag ur Kommunala familjerådgivares förenings policydokument


Den teoretiska grunden för arbetet innehåller ett flertal teorier t.ex. systemisk, kognitiv, psykodynamisk, lösningsfokuserad, kris och trauma, sexologi och genusteorier. KFR vill betona vikten av bredd i den teoretiska referensramen för att familjerådgivningen skall kunna möta klienternas varierande behov.


Familjerådgivaren bedömer, planerar och genomför arbetet i samarbete med klienterna och utifrån deras behov och önskemål. I familjerådgivningens arbetsmetodik ingår kontinuerlig utvärdering av arbetet tillsammans med klienterna.

Familjerådgivningen arbetar med människor från alla samhällsklasser, med olika bakgrund, etnicitet och språk, med olika sexuell läggning och skiftande värderingar och trosuppfattningar. Detta ställer krav på familjerådgivningen att erbjuda en bredd i arbetsmetoderna. Samtalen kan innehålla t.ex. krishantering, klargörande samtal, samtal som syftar till förändring av relationen, separationsarbete och samarbetssamtal.


Fyra av AFR:s medarbetare är Auktoriserade Familjerådgivare av KFR.


 

AUKTORISERAD FAMILJERÅGIVARE

  • Föreningen Sveriges kommunala familjerådgivare - KFR:
  • Fastställer kvalitetskriterier och utfärdar auktorisation för sina medlemmar.
  • Anordnar årliga studiedagar för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.
  • Fungerar som remissinstans och samarbetspartner till myndigheter och organisationer.
  • Initierar och bidrar till forskning, utvärdering och statistik.
  • Utger Policydokument.
  • Medverkar i internationellt samarbete.